Lovgivning om brandkursus

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at der for bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner,

1) hvor der er særlig brandfarlige forhold,

2) hvor der samles mange mennesker, eller

3) hvor store værdier er udsat for ødelæggelse,

skal træffes driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

36. Kommunalbestyrelsen foretager brandsyn af virksomheder, af fredede bygninger, af bygninger, hvor mange mennesker samles, af brandfarlige bygninger og oplag, af særlige lagerbygninger samt af flydende konstruktioner. Brandsyn kan, hvis det skønnes nødvendigt, kan til enhver tid uden retskendelse foretages på ejendommen. Den, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter

for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 1)

Anvendelsesområde.

1.1.1
Forskrifterne er, uanset ibrugtagningstidspunktet, gældende for:

Hoteller m.v. med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.

Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.

Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer.

Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.

Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.

Butikker til flere end 150 personer.

3. Instruktion af personale.
3.1
Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre. Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt. 7.4.

323
Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet.
3.3
Til personalet skal der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand. Et eksempel på ordensregler findes til sidst i forskriften. Ordensreglerne skal gennemgås med personalet mindst én gang om året.

Bliv Kontaktet
    Copyright 2016 ABFU Brand og Førstehjælp ApS | Aspen 16, DK - 4000 Roskilde | CVR: 29218838